top of page
individual te'amim

Torah

Torah Reading - Yitro -
00:00 / 00:00
Siluk - Torah
00:0000:00
merekha siluk - Torah
00:0000:00
tippeha - Torah
00:0000:00
etnahta - Torah
00:0000:00
merekha tippeha - Torah
00:0000:00
tippeha redistribution - Torah
00:0000:00
merekha khefula - Torah
00:0000:00
tevir - Torah
00:0000:00
merekha tevir - Torah
00:0000:00
darga tevir - Torah
00:0000:00
kadma merekha tevir - Torah
00:0000:00
kadma darga tevir - Torah
00:0000:00
munah merekha tevir - Torah
00:0000:00
munah darga tevir - Torah
00:0000:00
telisha kadma merekha tevir - Torah
00:0000:00
munah telisha kadma merekha tevir - Torah
00:0000:00
telisha kadma darga tevir - Torah
00:0000:00
munah telisha kadma darga tevir - Torah
00:0000:00
zakef gadol - Torah
00:0000:00
zakef katon - Torah
00:0000:00
munah zakef - Torah
00:0000:00
metigah-zakef - Torah
00:0000:00
yetiv - Torah
00:0000:00
pashta - Torah
00:0000:00
merekha pashta - Torah
00:0000:00
mahpakh pashta - Torah
00:0000:00
kadma merekha pashta - Torah
00:0000:00
kadma mahpakh pashta - Torah
00:0000:00
munah merekha pashta - Torah
00:0000:00
munah mahpakh pashta - Torah
00:0000:00
telisha kadma merekha pashta - Torah
00:0000:00
munah telisha kadma mahpakh pashta - Torah
00:0000:00
telisha kadma mahpakh pashta - Torah
00:0000:00
munah telisha kadma merekha pashta - Torah
00:0000:00
shalshelet - Torah
00:0000:00
segol - Torah
00:0000:00
munah segol - Torah
00:0000:00
zarka - Torah
00:0000:00
munah zarka - Torah
00:0000:00
kadma munah zarka - Torah
00:0000:00
munha telisha kadma merekha zarka - Torah
00:0000:00
kadma munah zarka - Torah
00:0000:00
revia - Torah
00:0000:00
munah revia - Torah
00:0000:00
darga munah revia - Torah
00:0000:00
munah darga munah revia - Torah
00:0000:00
Legarmeh - Torah
00:0000:00
merekha legarmeh - Torah
00:0000:00
geresh - Torah
00:0000:00
munah geresh - Torah
00:0000:00
kadma geresh - Torah
00:0000:00
telishah kadma geresh - Torah
00:0000:00
munah telishah kadma geresh - Torah
00:0000:00
gereshayim - Torah
00:0000:00
munah gereshayim - Torah
00:0000:00
telishah gedolah - Torah
00:0000:00
munah telishah gedolah - Torah
00:0000:00
pazer - Torah
00:0000:00
munah pazer - Torah
00:0000:00
munah galgal pazaer gadol - Torah
00:0000:00
siluk (final) - Torah
00:0000:00
merekha siluk (final) - Torah
00:0000:00
tippeha (final) - Torah
00:0000:00
merekha tippeha (final) - Torah
00:0000:00
Simhat Torah Creation - Torah
00:0000:00
Shirat Ha-Yam - Torah
00:0000:00
Journeys - Torah
00:0000:00
Chiefs - Torah
00:0000:00
wait until page loads
Fast Days - Torah
00:0000:00
Shabbat Hazon - Torah
00:0000:00
Blessings - Torah
00:0000:00
bottom of page